top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Postadres Ecruiser

Slabbecoornweg 34a-36a
Tholen, 4691 RZ

info@ecruiser.nl   

Tel. +31166234858

Kvk nummer. 71425179

BTW nummer.  NL858710596B01

 

Artikel 1: Definities 

1.       Ecruiser, gevestigd te Tholen, KvK-nummer 71425179, BTW nummer NL858710596B01

wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  

2.       De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  

3.       Partijen zijn verkoper en koper samen.  

4.       Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2.       Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  


Artikel 3: Betaling 

1.       De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  

2.       Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  

3.       Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

4.       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5.       Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  


Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

1.       Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

2.       Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

3.       Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

4.       De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 


Artikel 5: Herroepingsrecht

14 dagen proberen - Wij willen alleen tevreden klanten.

Daarom heeft u op elke bestelling die u als consument bij ons doet een bedenktijd van 14 dagen.

Dat wil zeggen dat u het product gedurende deze periode kunt bekijken, voelen en aanraken. Wellicht is hetgeen wat u heeft besteld toch niet wat u zocht of is een kleur of formaat toch net niet het juiste. In nagenoeg alle gevallen kunt u uw aankoop aan ons retourneren.

U kunt bijvoorbeeld  uw Ecruiser binnen of op eigen terrein testen maar niet alvast een tour van 20 kilometer maken.

Informatie indien u een online aankoop bij Ecruiser v.o.f doet.
U heeft het recht uw online bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Ecruiser v.o.f zijn voor de consument zijn eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product niet op naam gezet mogen worden tijdens de 14 dagen bedenktermijn. Het product dient met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat, schadevrij (Zie artikel 5.2. lid 1,2.) en verpakking indien aanwezig aan de ondernemer geretourneerd te worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u uitsluitend schriftelijk contact met ons opnemen via info@ecruiser.nl.

*Uitzondering herroepingsrecht - maatwerk, special designs en aankopen na proefrit.

Producten die voor de consument en of organisatie op maat worden gemaakt d.m.v. bijvoorbeeld: Logo's, kleuren, aanpassingen aan frame en exterieur vallen niet onder het herroepingsrecht. Indien u na een proefrit een weloverwogen aankoop doet is deze ook definitief. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na het sluiten van de overeenkomst zowel mondeling dan wel schriftelijk definitief.
 

Artikel 5.1: Herroepingsrecht

Voorwaarden Herroepingsrecht online/webshop aankoop 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden indien voldaan word aan de retour voorwaarden. Zie artikel 5.2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Artikel 5.2: Herroepingsrecht

  Verplichtingen van de consument tijdens de 14 dagen bedenktijd online aankoop

 • 1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product;Voertuig. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel en of tijdens een proefrit zou mogen doen.
  2.Retour voorwaarden. Dit betekend niet op naam gezet, schade vrij, in originele staat zoals bij aanvang 14 dagen bedenktijd, niet aan gesleuteld door niet gemachtigde personen en of ondernemingen; Enkel modificaties en reparaties laten uitvoeren door Ecruiser v.o.f. of door Ecruiser v.o.f gemachtigde partners en professionals.

 • 3.De consument is aansprakelijk voor de geleden onkosten en waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1,2. Artikel 5.2. Waardevermindering percentage kan per model verschillen.

 • 4.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of tijdens de aankoop of levering alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft aangeboden. 

  Artikel 5.3: Herroepingsrecht.

  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • 1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email met als onderwerp: herroeping of op andere schriftelijke wijze aan Ecruiser v.o.f.

 • 2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 • 3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en (verpakking indien nog aanwezig), en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • 4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 • 5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 • 6.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 5.4: Herroepingsrecht - De overeenkomst: Online aankopen

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie overhandigen. De ondernemer mag de consument ook verwijzen naar de website met de daarop gemelde actuele algemene voorwaarden en of herroepingsrecht. Tevens is de ondernemer verplicht de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 5.5: Herroepingsrecht  - Annulering Fysieke aankoop voor/na levering 
1. De consument of organisatie heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Ecruiser v.o.f. in zijn verplichtingen tekort is geschoten.

2. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden.

3. Deze geleden schade is vastgesteld op 15% van de aankoopprijs incl. BTW van het geannuleerde voertuig. 

4. Indien de consument of organisatie binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Ecruiser v.o.f het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst
verlangt. In dat geval kan de consument of organisatie geen beroep meer doen op de annulering.

5.       Indien u, uw product annuleert/retourneert na de wettelijke bedenktijd. Zie artikel 5.1. is Ecruiser V.O.F. Genoodzaakt om 50% annuleringskosten van de totale koopsom in rekening te brengen. 


Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

2.       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

3.       Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  

4.       Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  

5.       In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  


Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

1.       Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   


Artikel 8: Onderzoek, reclames

1.       Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 

2.       Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 

3.       Bij een gegronde verklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 

4.       Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 

5.       Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 

6.       Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 


Artikel 9: Monsters en modellen

1.       Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 

2.       Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 


Artikel 10: Levering

1.       Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

2.       Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3.       Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 

4.       Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 

5.       Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 

6.       Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 

7.       Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 


Artikel 11: Overmacht

1.       Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   

2.       Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  

3.       Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  

4.       Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.       Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 12: Overdracht van rechten

1.       Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1.       De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  

2.       Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeiserverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  

3.       Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4.       Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  

5.       Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  

6.       In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  


Artikel 14: Aansprakelijkheid 

1.       Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  

2.       Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15: Klachtplicht

1.       Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  

2.       Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ecruiser.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

 

 

Artikel 16 Uitleg garantie.
1.1 Ecruiser aluminium/stalen frames worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

1.2 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, verlichting, elektromotor, veerdelen, lagers en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie-assemblage en/of materiaalfouten.

1.3 Voor overige onderdelen, mits goed onderhouden, geldt een garantie van 1 jaar. Zie voor extra bepalingen artikel 2.


Artikel 16.1 Garantie algemeen

1.Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper. 

2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 

3.De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

4.Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 
5.Geconstateerde waterschade op elektronische delen, vallen niet onder de garantie. Ecruiser V.O.F. Maakt iedere elektrische scooter spatwaterdicht en is dus niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen waterschade aan het door Ecruiser geleverde elektrisch product..


Artikel 16.2: Voorschriften/voorwaarden garantie.
 
1. Stalling voorschrift. Het door Ecruiser geleverde product dient op een droge plaats gestald te worden. Indien dit niet mogelijk is dient u het product zodanig af te dekken (d.m.v. een regenhoes o.i.d.) zodat deze weinig tot geen water op vangt. Dit voorkomt eventuele, onnodige, elektrische storingen en of mankementen.
 2. Opslag accu pack. De accu pack dient tussen de temperatuur min 0 tot max 50 graden Celsius en een droge plek opgeslagen te worden. 
 3. Opladen accu. De eerste twee oplaad procedures van de accu pack dient als volgt uitgevoerd te worden. Betreft de eerste oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Betreft de tweede oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Dit voorkomt onnodig verlies in de accucapaciteit. Wij raden u aan dit proces constant te herhalen ten behoeve van een maximaal te behalen accucapaciteit. 
  

Artikel 16.2.1 Ecruiser accu garantie periode; Li-ion accu: 1 jaar.

Indien accu’s, laders of elektronica delen valschade vertonen vervalt de garantie.

Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie. Accu’s verliezen na verloop van tijd capaciteit. Li-ion accu’s verliezen ook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu’s die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen! Dit is gevaarlijk voor uw accu. Accu’s die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd en vallen buiten de garantie. Ecruiser garandeert dat binnen 1 jaar na aankoop de accu minimaal 70% van zijn opgegeven capaciteit behoudt, mits voldaan aan de laad- en onderhoudseisen van de accu.

Zie voor de algemene voorwaarden voor de Lithium Ion Accu NL van Batterylabs Artikel 16.3.

 

Artikel 16.2.2 Garantie-uitsluitingen

3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het Ecruiser product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

Het ecruiser product is niet conform het serviceboekje onderhouden; Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende elektrische scooter, step of ebike of zijn onjuist gemonteerd; Indien het bewijs van eigendom (Op naam gezet), waaruit blijkt dat de elektrische voertuig vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend;

De Ecruiser producten met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hoge drukspuit;

 

3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Ecruiser v.o.f
voor schade aan (onderdelen van) de elektrische voertuigen als gevolg van:

Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, banden, snel sluiters van de wielen en spaakspanning indien van toepassing; Accu slot, zij standaard.

Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals accu, rem, remblokken, banden, ketting en tandwielen;

Foutieve of onvoldoende smering van draaiende/ aan beweging onder heven delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.

Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest.

 

Artikel 16.3 Garanties NL Accu geleverd door Batterylabs (Garantie voorschriften Batterylabs)

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 24 maanden na levering, levering is in geval van directe warehousing bij Gebruiker een administratieve handeling en gaat in zodra het product gereed is voor uitlevering waarbij de Wederpartij op de hoogte wordt gesteld. De datum gekoppeld aan het serienummer van het product is leidend voor de garantieperiode. Garantie periode wijkt enkel af wanneer partijen anders zijn overeengekomen zoals in de geleverde handleidingen behorend tot en geleverd bij het product wordt vermeld. Voor accu’s geldt een minimale garantieperiode van 12 maanden bij normaal gebruik, tenzij anders vermeldt. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht Algemene voorwaarden 1-3-2018 7 van 10 worden. 
3. Iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product of niet naleven van de handleiding, onjuiste opslag of onderhoud door de Wederpartij en / of door derden. Garantie en aansprakelijkheid komt tevens te vervallen wanneer de Wederpartij of derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Hieronder valt tevens het verwijderen van bestickering die door Gebruiker is toegebracht. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 
4. In het geval van capaciteit van lithium accu's geldt een minum restcapaciteit van 90% van het origineel na 12 maanden van levering. Enkel bij normaal gebruik en waneer er geen andere waarde overeen is gekomen. Garantie op (chemische) slijtage van de accu is 12 maanden degressief. 
5. Elke vorm van schade en/of problemen die ontstaan door waterschade, vallen, stoten en schokken van het product valt buiten de garantie en aansprakelijkheid van de Gebruiker. 
6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 
8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel of vervanging of, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 
9. Producten afkomtig voor demonstratie doeleinden vallen buiten de garantie daar deze niet als nieuw worden verkocht. Er zal te alle tijden worden gecomunniceerd dat een product afkomstig is van demonstratiedoeleinden wanneer dit het geval is. 
10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 
11. Klantspecifieke producten, producten die speciaal voor de klant zijn ontwikkeld, ontworpen, Algemene voorwaarden 1-3-2018 8 van 10 besteld en/of niet voorkomen op de huidige of voorgaande officele kwartaaal productlijsten vallen buiten het retourneringsrecht waneer er geen sprake is van een technisch gebrek aan het product of productiefout zoals wettelijk ook bepaald. 
12. In het geval van webshopverkopen, zo ook dropshipping via geregistreerde dealerships/wederverkopers, respecteerd de Gebruiker de wet Koop op afstand op het gebied van een zichttermijn van 14 dagen op standaard artikelen. Dit geldt enkel voor leveringen aan consumenten die als eindgebruiker kunnen worden aangemerkt. Maatwerk en klantspecifieke opdrachten zijn uitgesloten. Artikelen dienen uiterlijk op de 14e dag na ontvangst te zijn geretourneerd. Producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd. Schade door transport en/of verkeerde verpakking/verzendwijze is uitgesloten van garantie. Producten die gevoelig zijn voor slijtage dienen geheel ongebruikt te zijn om aanspraak te maken op het recht van retourneren, hier onder vallen alle accu systemen van Gebruiker. 
13. Schade door diepontlading van accu's valt te alle tijden buiten garantie. Er is sprake van diepontlading wanneer celvoltage onder de grenswaarde van het bijbehorende BMS is gekomen of lager dan aangegeven in de bijbehorende datasheet als veilige grenswaarde voor maximale ontlading. 
14. Respecterend de wet Koop op afstand zijn retourkosten voor de wederpartij. De wederpartij is hierbij verantwoordelijk voor het correct laten bezorgen van een geretourneerd product.
 15. Voor het correct afhandelen van retouren is de wederpartij te alle tijden verplicht een begeleidend schrijven toe te voegen warin de wederpartij NAW bekend maakt als ook reden van retour. 
16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is en/of voorwaaden niet zijn nageleefd, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 

 

Conformiteit en garantie

 1. Ecruiser staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Ecruiser staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 2. Ecruiser staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door Ecruiser gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

 3. Een door Ecruiser als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Ecruiser kan doen gelden op grond van de wet.

 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Ecruiser voor de geleverde nieuwe zaken: 1 jaar voor nieuw geleverde elektrische voertuigen, 2 jaar op het frame (roestaanslag valt niet onder garantie), 1 jaar voor het batterij/accu pakket op Ecruisers aangekocht na 8 mei 2016, (Batterylabs NL accu's 2 jaar garantie) uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen zoals banden, remblokken/schijven en lagers. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

 5. De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: - normale slijtage; - het door de consument niet (voldoende) zorg dragen voor tijdig en juist onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; - schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; - reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet (schriftelijk) door Ecruiser gemachtigd zijn.

 6. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de consument in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 60,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van  € 49,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland de voorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van de consument. 

 7. Ecruiser is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade


Artikel 17: Toepasselijk recht

1.       Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 

2.       De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3.       Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

 

Artikel 18: Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.   

bottom of page