HEEFT U EEN VRAAG?

Is je Ecruiser defect? Wij lossen het voor je op!

Niet tevreden?
Mail onze klantenservice, stuur een email naar info@ecruiser.nl. of vul het onderstaande formulier in.

Vermeld dan wel duidelijk uw ordernummer.
We helpen je graag verder met het vinden van de juiste oplossing.

Je hebt standaard 2 jaar garantie
op fabricage - materiaal fouten en framewerk.

Omschrijving garantie: Eerste twéé kalenderjaren 100% garantie. 
De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd te hebben aan te brengen aan de standaard door Ecruiser v.o.f geleverde uitvoering van de elektrische Ecruiser scooter of het gekocht hebben en gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

KLACHTEN

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ecruiser.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16.1 Garantie algemeen

1.       Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper. 

2.       De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 

3.       De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

4.       Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 
5.       Geconstateerde waterschade op elektronische delen, vallen niet onder de garantie. Ecruiser V.O.F. Maakt iedere elektrische scooter spatwaterdicht en is dus niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen waterschade aan het door Ecruiser geleverde elektrisch product..


Artikel 16.2: Voorschriften/voorwaarden garantie.
 
   1. Stalling voorschrift. Het door Ecruiser geleverde product dient op een droge plaats gestald te worden. Indien dit niet mogelijk is dient u het product zodanig af te dekken (d.m.v. een regenhoes o.i.d.) zodat deze weinig tot geen water op vangt. Dit voorkomt eventuele, onnodige, elektrische storingen en of mankementen.
    2. Opslag accu pack. De accu pack dient tussen de temperatuur min 0 tot max 50 graden Celsius en een droge plek opgeslagen te worden. 
    3. Opladen accu. De eerste twee oplaad procedures van de accu pack dient als volgt uitgevoerd te worden. Betreft de eerste oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Betreft de tweede oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Dit voorkomt onnodig verlies in de accucapaciteit. Wij raden u aan dit proces constant te herhalen ten behoeve van een maximaal te behalen accucapaciteit. 
  

Artikel 16.2.A - Ecruiser accu garantie periode; Li-ion accu: 1 jaar.

Indien accu’s, laders of elektronica delen valschade vertonen vervalt de garantie.

Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie. Accu’s verliezen na verloop van tijd capaciteit. Li-ion accu’s verliezen ook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu’s die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen! Dit is gevaarlijk voor uw accu. Accu’s die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd en vallen buiten de garantie. Ecruiser garandeert dat binnen 1 jaar na aankoop de accu minimaal 70% van zijn opgegeven capaciteit behoudt, mits voldaan aan de laad- en onderhoudseisen van de accu.

 

Artikel 16.3 Garantie-uitsluitingen

3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het Ecruiser product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

Het ecruiser product is niet conform het serviceboekje onderhouden; Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende elektrische scooter, step of ebike of zijn onjuist gemonteerd; Indien het bewijs van eigendom (Op naam gezet), waaruit blijkt dat de elektrische voertuig vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend;

De Ecruiser producten met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hoge drukspuit;

 

3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Ecruiser v.o.f
voor schade aan (onderdelen van) de elektrische voertuigen als gevolg van:

Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, banden, snel sluiters van de wielen en spaakspanning indien van toepassing; Accu slot, zij standaard.

Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals accu, rem, remblokken, banden, ketting en tandwielen;

Foutieve of onvoldoende smering van draaiende/ aan beweging onder heven delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.

Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, roest of chroomroest.


 Conformiteit en garantie

  1. Ecruiser staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Ecruiser staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

  2. Ecruiser staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door Ecruiser gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

  3. Een door Ecruiser als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Ecruiser kan doen gelden op grond van de wet.

  4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Ecruiser voor de geleverde nieuwe zaken: 1 jaar voor nieuw geleverde scooters, 2 jaar op het frame (roestaanslag valt niet onder garantie), 1 jaar voor de voorvork, 1 jaar of binnen 2.500 km voor het aandrijfsysteem, 1 jaar voor het batterij/accu pakket op Ecruisers aangekocht na 8 mei 2017, 1 jaar voor de stuurbedieningsunit, 1 jaar voor alle overige onderdelen, uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

  5. De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: - normale slijtage; - het door de consument niet (voldoende) zorg dragen voor tijdig en juist onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; - schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; - reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet (schriftelijk) door Ecruiser gemachtigd zijn.

  6. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de consument in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 60,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van  € 95,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland de voorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van de consument. 

  7. Ecruiser is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade

RDW Goedgekeurd

Sterke Lithium-ion accu's

Gratis proefrit

aan huis

all in garantie

Gratis bezorging

Stevinweg 14: Showroom / Testrit locatie
Stevinweg 20: Service center / kantoor
4691 SM Tholen, Zeeland 
*Openingstijden Testrit locatie
dinsdag en zaterdag van 10:00 - 17:30

klantenservice@ecruiser.nl     

Tel. 0166 234 858

Kvk nummer. 71425179

BTW nummer.  NL858710596B01

elektrische scooters

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Wij hanteren 2 jaar garantie op onze scooters. 

*Voor onderhoud van uw Ecruiser kunt u ook bij uw plaatselijke tweewielerspeciaalzaak terecht. Onderdelen zijn tevens los te bestellen.

Logo Groot.fw.png

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met onze Disclaimer, GPDR/AVG Privacybeleid Ecruiser en Algemene Voorwaarden.